Staklene fasade

U savremenom građevinarstvu, staklo zauzima sve veći značaj  kao materijal koji može da zamjeni dosadašnje materijale tj. ciglu, blok, itd... Svojim karakteristikama postiže kompletnu termoizolacionu, akustičnu, solarnu, UV zaštitu što omogućava da se  kompletne zgrade oblažu staklima - staklenim fasadama.
Adekvatan izbor savremenih kvalitetnih stakala usmjeren je na postizanje željenih rezultata ( propustnost svetla, K-vrednost, solarni faktor) kako u samom objektu tako i u spoljašnjem izgledu zgrade (spoljašnja refleksija, boja zgrade, itd..).

Pri  izbor fasade, profila i stakla vodi se računa o sledećim faktorima:

o namena objekta, geografski položaj objekta, prosječna brzina vjetrova za to područje, statički proračun nosivosti cjele konstrukcije, diletacija objekta u radnim uslovima, godišnje slijeganje objekta, i to sve u cilju pravilne instalacije profila i stakala. Ako se nepoštuju pravila proračuna fasade dolazi da pucanja odnosno razdvajanja stakla od konstrukcije.

o propustnost spoljašnje svjetlosti,

o spoljašnja refleksija,

o solarni faktor,

o K-vrednost( koeficijent termičke propustljivosti).
 

Strukturalna

Strukturalne fasade su sistem fasada bez vidljivih aluminijskih nosivih profila. Fasada se izvodi tehnikom lijepljnja stakla na aluminijske profile. 
Tako izvedene staklene fasade odlikuju se modernim i atraktivnim izgledom.
Vanjska strana je vizualno kompletno staklena, bez vidljivih aluminijskih profila. Otvarajuća polja ne razlikuju se od ostalih djelova fasade i uglavnom su otklopna prema van.

Polustrukturalna

Polustrukturalne fasade su fasade kod kojih su aluminijski profili vidljivi, ali sa svojom minimalnom širinom, i to po obodima elemenata od kojih je polustrukturalna fasada sastavljena. Ostakljenje je reflektirajućm izo-staklom.

Kontinuirana

Kontinuirane fasade su sistem fasada sa vidljivim aluminijskim profilima, koji slijede aluminijski raster a daju mogućnost različite izrade vanjskog profila uz naglašenu horizontalnost i vertikalnost. Polja unutar fasade mogu biti i otvarajuća – zaokretna, otklopna i sl.


Tačkaste ili "spider" fasade karakteriše način spajanja stakla sa konstrukcijom. Staklo, jednostruko ili IZO, se spaja na konstrukciju posebnim INOX držačima. Ti držači nose staklo u četiri "tačke", bez dodatnih horizontalnih ili vertikalnih profila na vanjskom dijelu fasade (IZO stakla spajaju se međusobno po obodima specijalnim brtvilima radi osiguranja kontinuiranog prenosa topline), kako bi fasada izvana izgledala kao stakleni plašt.

Sve fasadne konstrukcije na spoljašnjoj strani objekta moraju imati termički prekid, dok konstrukcije unutar objekta ne moraju.
Kada je dihtovanje staklenih fasada u pitanju treba znati da nije cilj sprečiti vodu da prodje sa spoljašnje strane u konstrukciju, nego da se voda koja prodje sa spoljašnje strane odvede iz konstrukcije. Pod tim smatramo i odvod kondenza koji se eventualno pojavljuje usled velike razlike u temperaturi i pored prekida hladnog mosta.

Sva prava zadržana. ŠU-MA Plast D.o.o.